• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

Kurz strojníka u Galla - Dělnická škola

Kurzy pro strojníky

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 08:00 hod. (Pokud není uvedeno jinak).

Malý průvodce problematikou strojnických a řidičských průkazů

Na základě četných dotazů jsem se rozhodl srozumitelně popsat, co musí zájemce o práci podstoupit, aby mohl legálně jezdit a pracovat s bagrem (rypadlem) nebo jiným stavebním strojem.

1. Má stroj způsobilost k provozu na pozemních komunikacích?

Pokud ne, nepotřebuje žádný řidičský průkaz.
Pokud ano, (zpravidla jsou to stroje na kolovém podvozku) se skupina oprávnění ŘP řídí podle hmotnosti stroje - do celkové hmotnosti 3500 kg stačí skupina B, nad tuto celkovou hmostnost je nutná skupina T, popř. C.

2. Je stroj vybaven jeřábovým zařízením?

Pokud ano, musíte mít jeřábnický průkaz. V případě, že budete zároveň používat vázací prostředky-vázat, musíte vlastnit i vazačský průkaz. Proškolení provede revizní technik zdvihacích zařízení. Lhůta opakovaného školení je 12 měsíců.
Za přídavné zdvihací zařízení se považuje závěsné oko na lopatě nebo příhradová konstrukce místo lopaty.

3. Budete se strojem provádět zemní nebo stavební práce?

Pokud ano, musíte mít platný strojnický průkaz pro příslušnou kategorii stroje.

Oprávnění je třeba k obsluze:
- dozery a traktory kolové nad 36,8 Kw (50 K) a pasové
- nakladače kolové a pasové nad 25,75 KW (35 K)
- korečková rypadla a hlubidla
- speciální tahače stavebních mechanismů
- lopatová rypadla pásová, kolová, na automobilním podvozku
- drenážní frézy a rýhovače
- autogrejdry a grejdrelevátory
- motorové skrejpry s pásovým tahačem
- truboukladčíky - silniční válce
- kompresory s provozním tlakem nad 0,5 MPa (5atm) a 300 m3/hod
- finišery
- elektrocentrály s výkonem 32 kW a vyšším
- vrtné soupravy pro skalní práce
- obalovny živičných směsí
- automíchače, autodomíchávače a jiné speciání prostředky pro přepravu betonové směsi
- čerpadla na betonovou směs - betonárny

4. Jak získat strojnický průkaz

Oprávnění k obsluze stavebních strojů lze ve smyslu ustanovení vyhl. č. 77/1965 Sb. udělit jen tomu, kdo:
- dosáhl věku 18 let
- jen tělesně a duševně schopný k obsluze stroje
- absolvoval předepsaný výcvik
- prokázal zkouškou odbornou způsobilost
- je držitelem odpovídajícího řidičského průkazu, jedná-li se o obsluhu stroje se schválenou technickou způsobilostí k provozu na silnicích
- předloží 1 ks fotografie

Základní kurz má rozsah 54 hodin (8-9 pracovních dnů včetně zkoušek), termíny kurzů sdělí školicí středisko - viz naše Nabídka školení a kurzů. "Přihlášku k odborné zkoušce" (jednotný formulář pro všechna střediska a organizace, zabývající se školením strojníků) vyplňuje uchazeč. Součástí přihlášky je kolonka - lékařské potvrzení. Uchazeč musí absolvovat lékařskou prohlídku. Další kolonka - potvrzení předběžné praxe - většinou potvrzuje vysílající organizace. Potvrzení praxe může provést též osoba, vlastníci strojnický průkaz, pro osoby individuálně podnikající - OSVČ. Rozsah předběžné praxe je zpravidla 400 hodin.

Odborná zkouška sestává z praktické a teoretické části a skládá se pro každou skupinu strojů a druh pohonu zvlášť. Výsledek odborné zkoušky hodnotí zkušební komise slovy způsobilý - nezpůsobilý (prospěl-neprospěl). Nebyl-li uchazeč uznán při zkoušce způsobilým k obsluze stavebního stroje, může se přihlásit k opakování zkoušky ve lhůtě stanovené zkušební komisí. Neuspěje-li uchazeč ani při opakované zkoušce, může být připuštěn znovu ke zkoušce jen po opakování výcviku. Uchazeč, který odbornou zkouškou prokázal způsobilost k obsluze stavebního stroje, obdrží "Průkaz strojníka".
Oprávnění může být rozšířeno na další stavební stroje po absolvování doplňujícího výcviku a odborné zkoušky. Rozsah tohoto školení je 20 h (3-4 dny včetně zkoušek). I k této zkoušce je potřeba vyplněná "Přihláška", kde se potvrzuje předběžná praxe v rozsahu zpravidla 200 h.

Ztrátu průkazu je držitel povinen hlásit ihned orgánu, který průkaz vydal. Současně si tamtéž může vyžádat vydání duplikátu. Rovněž se může obrátit na naše školicí středisko - poskytneme příslušný formulář - "Žádost o vydání duplikátu průkazu strojníka" a vysvětlíme postup k jeho získání.

Lhůta opakovaného školení strojníků je 24 měsíců.

Mám zájem o kurz