• Kurzy
    Kurzy řidičů manipulačních vozíků, vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    Kurzy řidičů manipulačních vozíků, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

Kurz Vazače u Galla - Dělnická škola

Kurzy pro vazače

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 08:00 hod. (Pokud není uvedeno jinak).

Povinnosti

Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace.

Minimální požadavky

Vazač musí být:
a) kompetentní
b) starší 18 let, mladší osoba může pracovat pouze pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
c) zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost
d) fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání
e) schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost
f) v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání
g) schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno
h) zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání
i) schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení (např. vysílačky) a musí být schopen je ovládat
j) schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene
k) musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen

Vazačský průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat vazačské práce.

K základnímu školení vazačů potřebujete:
1. vyplněnou přihlášku
2. lékařské potvrzení - součást přihlášky
3. potvrzení odborné praxe za dozoru vazače v rozsahu min. 40 hodin - součást přihlášky

K opakovanému školení vazačů potřebujete:
1. vazačský průkaz

Lhůta opakovaného školení vazačů je 12 měsíců.

Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání břemene více než jeden vazač, má tuto odpovědnost pouze jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu.